Cây Chuỗi Ngọc Bi

150.000

Quả không được quan sát trước đây. Tương tự như những cây phỉ thúy, nhưng loại sau có dạng nhỏ hơn, với những chiếc lá thẳng ngắn hơn và có đầu cùn, cũng như những bông hoa nhỏ hơn.