Cây Mai Chiếu Thủy

– Tên thông thường: mai chiếu thủy, mai chiếu thổ, mai lá nhỏ, mai chấn thủy, lồng mức miên…