Cây Phát Tài Búp Sen Thủy Sinh

160

+ Trên thân lá thấy nhiều vết sẹo do bẹ lá rụng để lại. Cây ít khi phân nhánh trừ trường hợp ngọn chính bị tác động hoặc cắt mất.