Cây Trầu Bà Thủy Sinh

170

Chọn chậu nhỏ phù hợp, chứa được nước và trong suốt để thấy bộ rễ đẹp.